61 813 32 57
Ribbon

Zajęcia

ZASADY ODBIORU I PRZYPROWADZANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole jest czynne w godzinach od 7.00-17.00
 2. Dzieci przyprowadzamy do przedszkola od godz.7.00, a odbieramy najpóźniej do 16.55
 3. Przyprowadzanie i odbieranie w innych godzinach należy indywidualnie ustalić z dyrektorem placówki.
 4. Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola i przekazują pod opiekę nauczyciela, niedopuszczalne jest pozostawienie dzieci na terenie przed budynkiem placówki lub w budynku gdzie nie ma nauczyciela.
 5. Dziecko przyprowadzane do przedszkola musi być zdrowe
 6. Dziecko przyprowadzane do przedszkola musi uczestniczyć w zabawach na terenie placu przedszkolnego.
 7. W przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola rodzice zostaną poinformowani o sytuacji telefonicznie i muszą odebrać dziecko niezwłocznie z przedszkola.
 8. W przypadku zagrożenia życia dziecka przedszkole wzywa karetkę pogotowia przekazując dziecko pod opiekę lekarzowi  równocześnie informując rodziców o zaistniałej sytuacji. Nauczyciel przebywa z dzieckiem do momentu przybycia rodziców.
 9. Odebrać dziecko z przedszkola mogą:
  - rodzice lub prawni opiekunowie,
  - pełnoletnie osoby na pisemne upoważnienie wystawione przez rodziców/opiekunów
 10. Osobą nietrzeźwym dzieci nie wydajemy.
 11. Nie obowiązują upoważnienia telefoniczne.
 12. Rodzice zobowiązani są do powiadomienia przedszkola o czasie nieobecności dziecka w placówce.