61 813 32 57
Ribbon

statut

Statut przedszkola STATUT  NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA  „CHATKA  KUBUSIA  PUCHATKA"  §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niepubliczne Przedszkole „Chatka Kubusia Puchatka”, zwane dalej „Przedszkolem” jest przedszkolem niepublicznym. 2 Organem prowadzącym Przedszkole Niepubliczne „ Chatka Kubusia Puchatka ” jest Krzysztof Przybylski 62-040 Puszczykowo ul. Nadwarciańska 31 3. Niepubliczne przedszkole Chatka Kubusia Puchatka z siedzibą (biurem) przy ul. Niepodległości 14 mieści się w trzech oddziałach : przy ul. Jarosławskiej 1, Niepodległości 14 , Kasprowicza 4 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Kurator Oświaty  w Poznaniu. 5. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu i posiada pieczęć o następującej treści: Niepubliczne Przedszkole „Chatka Kubusia Puchatka” Jarosławska 1,  Niepodległości  14 Kasprowicza 4 62-040 Puszczykowo NIP 785-142-94-7, Regon 630992962             6. Przedszkole ma również prawo posługiwania się pieczęciami organu prowadzącego przedszkole z nazwą określoną w pkt. 2. 7. Niniejszy Statut opracowany został na podstawie art. 84 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie  oświaty ( Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm). Statut został nadany przez organ prowadzący. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty Podstawą prawną działania Przedszkola jest: - ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.) - rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie oświaty - niniejszy Statut nadany przez Organ Prowadzący - wpis do ewidencji placówek oświatowych §2 CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA Nadrzędnym celem Przedszkola jest dobro dziecka. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, rozporządzeniach wykonawczych, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego określonej przez MEN. 1 W szczególności zadaniem przedszkola jest: - objęcie opieką dzieci od 2,5 do 6 lat i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju, - stymulowanie wszechstronnego rozwoju wychowanków oraz udzielanie odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej; - rozwijanie oraz kształtowanie indywidualnych zainteresowań i zdolności dzieci, zachęcanie i motywowanie do poszerzania wiedzy; - przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej zgodnie z podstawą programową opracowaną przez MEN; - zapewnienie odpowiednich warunków bytowania, co jest między innymi związane z właściwym urządzeniem i wyposażeniem obiektu Przedszkola oraz placu zabaw i utrzymywaniem ich w należytym stanie; 2. Zadania Przedszkola są realizowane w szczególności przez: - dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci, - nabywanie przez dzieci kompetencji językowej, a w tym przygotowanie do podjęcia nauki czytania i pisania, - współdziałanie z Rodzicami/Opiekunami w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju dzieci i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, - wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci z wykorzystaniem ich wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych, - kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych i poczucia przynależności społecznej; - budowanie i poszerzanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym. - wprowadzenie podopiecznych w świat wartości estetycznych oraz rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, sztukę i dramę; - rozwijanie umiejętności samoobsługowych; - budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz umacnianie więzi z rodziną, 3. Zakres i sposób realizacji zadań. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę: - grupa przedszkolna liczy maksymalnie 25 dzieci i jest powierzona opiece jednej lub dwóch nauczycielek; - podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci, - w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola (wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycieli oraz dodatkowo na każde 10 dzieci – jedna osoba dorosła, - w trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli-specjalistów, odpowiedzialni są oni za bezpieczeństwo dzieci, - w sprawowaniu opieki nad dziećmi konieczne jest przestrzeganie przez Rodziców/Opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola lub przez osoby pełnoletnie wskazane i pisemnie upoważnione przez Rodziców/Opiekunów (załącznik nr 1 do Umowy). - osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu. - w chwili, gdy Rodzic/Opiekun zgłasza odbiór dziecka nauczycielowi, to Rodzic/Opiekun przejmuje na siebie odpowiedzialność za dziecko. -każda wycieczka poza teren Przedszkola jest wcześniej zgłoszona i uzgodniona z Dyrektorem Przedszkola. -najpóźniej na dzień wcześniej przed wycieczką Rodzice/Opiekunowie dzieci są o niej powiadamiani i wyrażają swoją zgodę na uczestnictwo dziecka w wycieczce na piśmie. -dopuszczalna jest jednorazowa, ważna do odwołania, zgoda Rodzica/Opiekuna na wyjścia dziecka na spacery w pobliżu Przedszkola. §3 ORGANY PRZEDSZKOLA I ZAKRES ICH DZIAŁANIA
Organami placówki są: - Dyrektor Przedszkola - Rada Pedagogiczna - Organ Prowadzący Dyrektor Przedszkola • kieruje bieżącą działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz; • jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi i administracji; • realizuje założenia i koncepcje przedłożone przez Kuratorium Oświaty • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji, • nadzoruje prace nauczycieli oraz pozostałego personelu Placówki; • podejmuje decyzje w sprawach zatrudnienia i zwalniania pracowników; • odpowiednio zarządza i dysponuje środkami finansowymi Przedszkola; • sprawuje opiekę nad dziećmi, stwarzając warunki dla ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; • podejmuje decyzje o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z Przedszkola w czasie roku szkolnego; • czuwa nad bezpieczeństwem i higieną pracy; • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych; Rada Pedagogiczna • Składa się z Dyrektora Przedszkola i wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu. • Przewodniczący Rady Pedagogicznej-Dyrektor Przedszkola  prowadzi i przygotowuje zebranie Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej wszystkich członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady. • Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał lub w miarę bieżących potrzeb. Rada Pedagogiczna powołana jest by planować organizację i współpracę wszystkich pracowników w celu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego Organ Prowadzący • sprawuje  nadzór  nad pracą Przedszkola • podejmowanie decyzję  w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków; • przygotowuje  projekty zmian Statutu oraz  zarządza finansami przedszkola. • podejmuje decyzję w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników  §4 ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb , zainteresowań , uzdolnień , Grupa przedszkolna liczy maksymalnie 25 dzieci i jest powierzona opiece jednej lub dwóch nauczycielek; Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku w dni robocze z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Do końca września Dyrektor musi zawiadomić Rodziców o dniach wolnych, z zastrzeżeniem,  że tych dni nie będzie więcej niż 5 dni. Za dni wolne uzgodnione z Organem Prowadzącym nie przysługuje zwrot pieniędzy. W wyjątkowych sytuacjach w trakcie roku, w zależności od potrzeb Organ Prowadzący może ustalić dodatkowe terminy przerw w funkcjonowaniu Przedszkola Przedszkole czynne jest od godz.7.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych na ul. Niepodległości , Jarosławskiej 1 i Kasprowicza 4 Dzieci mogą być przyprowadzane do Przedszkola od godziny  otwarcia  lub w każdym innym czasie pracy Przedszkola z uwzględnieniem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu dyrektorowi przedszkola Z powodów organizacyjnych oraz ze względu na konieczność zamówienia odpowiedniej liczby posiłków wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzanie dziecka do Przedszkola było zgłoszone wcześniej (osobiście lub telefonicznie). Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat, dyrektor może przyjąć w uzasadnionych przypadkach dziecko , które ukończyło 2,5 roku W wakacje letnie Przedszkole nie prowadzi zajęć dydaktycznych tylko opiekuńczo wychowawcze, co nie wpływa na wysokość czesnego. §5 Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić: - z dziećmi 3 -4  letnimi około 15 minut - z dziećmi 5-6 letnimi około 30 minut Sposoby dokumentowania zajęć w przedszkolu określają odrębne przepisy. §6 Szczegółową organizację wychowania , nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji  przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola . Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący. §7  Organizację pracy Przedszkola w ciągu dnia określa Ramowy Rozkład Dnia opracowany przez Dyrektora Przedszkola. Ramowy Rozkład Dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej określa godziny posiłków i czas realizacji zajęć  prowadzonych w Przedszkolu. W uzasadnianych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia (np. wyjście na zewnątrz, wycieczka, uroczystość). W czasie trwania roku szkolnego przedszkole może modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od potrzeb bieżących. §8  Za pobyt dziecka w przedszkolu rodzice uiszczają comiesięczną opłatę, której wysokość regulowana jest zawartą umową cywilno-prawną. Przy podpisaniu umowy rodzice opłacają czesne za pierwszy miesiąc.  W momencie rezygnacji opłata ta jest traktowana, jako wpisowe i nie podlega zwrotowi. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez Rodziców/Opiekunów.(dotyczy ul . Niepodległości). Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez Dyrektora Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym. W przypadku, gdy dziecko nie uczęszcza do przedszkola w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień) rodzice zobowiązani są do uiszczania stałej opłaty miesięcznej. Brak opłaty powoduje skreślenie dziecka z listy wychowanków przedszkola. Wysokość opłaty stałej obniża się na drugie i każde następne dziecko z danej rodziny uczęszczające jednocześnie do przedszkola. Wysokość zniżki reguluje umowa cywilno- prawna. Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu należy uiszczać do dnia 10 każdego miesiąca „z góry”ul. Niepodległości i do 05.każdego miesiąca ul. Jarosławska na konto placówki lub w kasie przedszkola. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto placówki bądź do kasy przedszkola. W przypadku nieterminowego uiszczania należności mogą być naliczane odsetki za zwłokę w wysokości ustawowych W przypadku nieterminowego uiszczania należności  umowa cywilno-prawna może  zostać rozwiązana, a dziecko zostaje wtedy  skreślone z listy wychowanków. §9 ZASADY PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA Liczba dzieci w Przedszkolu: 75 dzieci ul. Niepodległości  ,24 ul. Jarosławska, 25 ul. Kasprowicza 4 W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż liczba miejsc, dzieci będą przyjmowane wg :   Kryteria naboru dzieci do przedszkoli publicznych- ul . Niepodległości  i kolejność zgłoszeń ul. Jarosławska 1 i Kasprowicza 4  Dyrektor Przedszkola może podjąć decyzję o nie przyjęciu dziecka do Przedszkola, w wypadku, gdy Rodzice/Opiekunowie zataili istotne informacje o dziecku. Rozwiązanie umowy cywilno-prawnej przez jedną ze stron, jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków przedszkola.  Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami. §10 Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez Dyrektora przedszkola w przypadku, gdy Rodzice/Opiekunowie: • nie przestrzegają postanowień obowiązującego w statucie Przedszkola, regulaminie Placówki i innych dokumentów regulujących pracę przedszkola; • nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania obowiązujących w placówce opłat – na zasadach zawartych w niniejszym statucie i zawartej umowie cywilno-prawnej; • zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w przedszkolu; • wówczas, gdy nastąpił brak współpracy pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) a pracownikami pedagogicznymi przedszkola w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka; • Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez Dyrektora przedszkola w przypadku, gdy swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci. W przypadku podjęcia przez Dyrektora decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków nie obowiązują przepisy zawarte w umowie cywilno-prawnej. Pisemną decyzję Dyrektora o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez rodziców. §11 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Liczbę nauczycieli i innych pracowników określa co roku Arkusz Organizacyjny. Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy i stażystów. Prawa oraz obowiązki osób zatrudnionych określają umowy zawarte z personelem Przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy. Nauczyciele Przedszkola zobowiązani są do: • obowiązkiem każdego pracownika jest zapoznanie się z Konwencją Praw Dziecka i przestrzeganie jej postanowień; • współdziałania z Rodzicami/Opiekunami  w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa Rodziców/Opiekunów do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju szczególnie w ramach indywidualnych konsultacji nauczycieli z Rodzicami/Opiekunami; • wykonywania swoich obowiązków ze szczególnym uwzględnieniem troski o dzieci; • przestrzeganie dyscypliny pracy i poleceń Dyrektora Przedszkola; • prowadzenie dokumentacji pedagogicznej obowiązującej w Przedszkolu • planowania i prowadzenia pracy wychowawczo-dydaktyczno- opiekuńczej, • prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie  potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych obserwacji, • przeprowadzania w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez wychowanka nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole; • przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5 letnich; Szczegółowe zakresy obowiązków nauczycieli i innych pracowników Przedszkola znajdują się w teczce osobowej każdego pracownika Przedszkola. Spotkania z Rodzicami/Opiekunami odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz w półroczu. §12 WYCHOWANKOWIE Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W wyjątkowych sytuacjach dyrektor może wyrazić zgodę na przyjęcie dziecka 2,5 letniego Dzieci mają prawo do: • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej; • uzyskiwania instrukcji i pomocy nauczyciela lub opiekuna we wszystkich sytuacjach życiowych; • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczym; • zapoznania się z zasadami postępowania w przedszkolu, we wszystkich sferach życia społeczności przedszkolnej; • odmowy jedzenia posiłków, ale o fakcie tym przedszkole musi poinformować Rodziców/Opiekunów dziecka; Dzieci mają obowiązek: • stosowania się do poleceń nauczyciela; • szanowania swoich kolegów i koleżanek oraz wytworów ich pracy; • słuchania i reagowania na polecenia nauczyciela; • przestrzegania zasad ustalonych w grupie; • okazywania szacunku pracownikom przedszkola i swoim rówieśnikom; • szanowania poglądów i przekonań innych osób; • zgłaszania nauczycielowi wszelkich problemów i niedyspozycji; • szanowania mienia przedszkola (w przypadkach szczególnych rodzic powinien starać się tę szkodę naprawić); • utrzymania czystości i porządku na terenie przedszkola; • przebywania pod stałą opieką wychowawcy, wszelkie oddalanie się od wychowawcy jest naganne; W Przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich Rodziców/Opiekunów , poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie lub zdrowie dziecka. Rodzice/Opiekunowie wyrażają zgodę na badanie przez psychologa i logopedę Wychowankowie Przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają Rodzice/Opiekunowie na początku roku szkolnego we wrześniu. Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich dzieci, do Przedszkola przyjmuje się dzieci zdrowe. §13 POSTANOWIENIA  KOŃCOWE Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy. Na fundusz Przedszkola składają się: • wpływy uzyskiwane z opłat dokonywanych przez Rodziców/Opiekunów; • dotacje z budżetu Gminy • opłat wnoszonych przez uczestników korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej czy rekreacyjnej Przedszkola; • subwencje, darowizny • innych źródeł, takich jak np. środków unijnych,    zbiórek surowców wtórnych… Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców, opiekunów, pracowników administracji i obsługi. Statut jest dostępny w siedzibie przedszkola W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego. Zmiany w statucie przedszkola mogą być wprowadzane na wniosek jednego z organów przedszkola. Zmiany w statucie przedszkola zatwierdza podpisem organ prowadzący przedszkole. Zmiany statutu wchodzą w życie z dniem podpisania.