692 489 191
Ribbon

Statut przedszkola

Statut przedszkola

STATUT  NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA   „CHATKA  KUBUSIA  PUCHATKA"  

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 Niepubliczne Przedszkole „Chatka Kubusia Puchatka”, zwane dalej „Przedszkolem” jest przedszkolem niepublicznym.

2 Organem prowadzącym Przedszkole Niepubliczne „ Chatka Kubusia Puchatka ” jest 

Krzysztof Przybylski

62-040 Puszczykowo

ul. Nadwarciańska 31

   3. Niepubliczne przedszkole Chatka Kubusia Puchatka z siedzibą (biurem) przy ul. Niepodległości 14 mieści się w trzech oddziałach : przy ul. Jarosławskiej 1, Niepodległości 14 , Kasprowicza 4

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Kurator Oświaty  w Poznaniu.

5. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu i posiada pieczęć o następującej treści:

           Niepubliczne Przedszkole

„Chatka Kubusia Puchatka” 

Jarosławska 1,  Niepodległości  14

              Kasprowicza 4

62-040 Puszczykowo

NIP 785-142-94-7, Regon 630992962            

6. Przedszkole ma również prawo posługiwania się pieczęciami organu prowadzącego przedszkole z nazwą określoną w pkt. 2.

7. Niniejszy Statut opracowany został na podstawie art. 84 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie  oświaty ( Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm). Statut został nadany przez organ prowadzący.

Nadzór pedagogiczny nad  przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty

Podstawą prawną działania Przedszkola jest:

    - ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.)

- rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie oświaty

- niniejszy Statut nadany przez Organ Prowadzący

- wpis do ewidencji placówek oświatowych

                                                            §2

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

Nadrzędnym celem Przedszkola jest dobro dziecka. 

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, rozporządzeniach wykonawczych, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego określonej przez MEN.

1 W szczególności zadaniem przedszkola jest:

- objęcie opieką dzieci od 2,5 do 6 lat i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju,

- stymulowanie wszechstronnego rozwoju wychowanków oraz udzielanie odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej;

- rozwijanie oraz kształtowanie indywidualnych zainteresowań i zdolności dzieci, zachęcanie i motywowanie do poszerzania wiedzy;

- przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej zgodnie z podstawą programową opracowaną przez MEN;

- zapewnienie odpowiednich warunków bytowania, co jest między innymi związane z właściwym urządzeniem i wyposażeniem obiektu Przedszkola oraz placu zabaw i utrzymywaniem ich w należytym stanie;

2. Zadania Przedszkola są realizowane w szczególności przez:

- dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci,

- nabywanie przez dzieci kompetencji językowej, a w tym przygotowanie do podjęcia nauki czytania i pisania,

- współdziałanie z Rodzicami/Opiekunami w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju dzieci i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

- wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci z wykorzystaniem ich wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych,

- kształtowanie u dzieci postaw patriotycznych i poczucia przynależności społecznej;

- budowanie i poszerzanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym.

- wprowadzenie podopiecznych w świat wartości estetycznych oraz rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, sztukę i dramę;

- rozwijanie umiejętności samoobsługowych;

- budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz umacnianie więzi z rodziną,

3. Zakres i sposób realizacji zadań.

Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę:

- grupa przedszkolna liczy maksymalnie 25 dzieci i jest powierzona opiece jednej lub dwóch nauczycielek;

- podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci,

- w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola (wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycieli oraz dodatkowo na każde 10 dzieci – jedna osoba dorosła,

- w trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli-specjalistów, odpowiedzialni są oni za bezpieczeństwo dzieci,

- w sprawowaniu opieki nad dziećmi konieczne jest przestrzeganie przez Rodziców/Opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola lub przez osoby pełnoletnie wskazane i pisemnie upoważnione przez Rodziców/Opiekunów (załącznik nr 1 do Umowy).

- osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.

- w chwili, gdy Rodzic/Opiekun zgłasza odbiór dziecka nauczycielowi, to Rodzic/Opiekun przejmuje na siebie odpowiedzialność za dziecko.

-każda wycieczka poza teren Przedszkola jest wcześniej zgłoszona i uzgodniona z Dyrektorem Przedszkola.

-najpóźniej na dzień wcześniej przed wycieczką Rodzice/Opiekunowie dzieci są o niej powiadamiani i wyrażają swoją zgodę na uczestnictwo dziecka w wycieczce na piśmie.

-dopuszczalna jest jednorazowa, ważna do odwołania, zgoda Rodzica/Opiekuna na wyjścia dziecka na spacery w pobliżu Przedszkola.

                                                                    §3

ORGANY PRZEDSZKOLA I ZAKRES ICH DZIAŁANIA
Organami placówki są:

- Dyrektor Przedszkola

- Rada Pedagogiczna

- Organ Prowadzący

Dyrektor Przedszkola

• kieruje bieżącą działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;

• jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi i administracji;

• realizuje założenia i koncepcje przedłożone przez Kuratorium Oświaty

• realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji,

• nadzoruje prace nauczycieli oraz pozostałego personelu Placówki;

• podejmuje decyzje w sprawach zatrudnienia i zwalniania pracowników;

• odpowiednio zarządza i dysponuje środkami finansowymi Przedszkola;

• sprawuje opiekę nad dziećmi, stwarzając warunki dla ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

• podejmuje decyzje o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z Przedszkola w czasie roku szkolnego;

• czuwa nad bezpieczeństwem i higieną pracy;

• wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;

Rada Pedagogiczna

• Składa się z Dyrektora Przedszkola i wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu.

• Przewodniczący Rady Pedagogicznej-Dyrektor Przedszkola  prowadzi i przygotowuje zebranie Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej wszystkich członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.

• Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał lub w miarę bieżących potrzeb.

Rada Pedagogiczna powołana jest  by  planować organizację i   współpracę wszystkich pracowników w celu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

 

Organ Prowadzący

• sprawuje  nadzór  nad pracą Przedszkola

• podejmowanie decyzję  w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków;

• przygotowuje  projekty zmian Statutu oraz  zarządza finansami przedszkola.

• podejmuje decyzję w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników

                                                               §4

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb , zainteresowań , uzdolnień ,

Grupa przedszkolna liczy maksymalnie 25 dzieci i jest powierzona opiece jednej lub dwóch nauczycielek;

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku w dni robocze z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Do końca września Dyrektor musi zawiadomić Rodziców o dniach wolnych, z zastrzeżeniem,  że tych dni nie będzie więcej niż 5 dni. Za dni wolne uzgodnione z Organem Prowadzącym nie przysługuje zwrot pieniędzy.

W wyjątkowych sytuacjach w trakcie roku, w zależności od potrzeb Organ Prowadzący może ustalić dodatkowe terminy przerw w funkcjonowaniu Przedszkola

Przedszkole czynne jest od godz.7.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych na ul. Niepodległości , Jarosławskiej 1 i Kasprowicza 4

Dzieci mogą być przyprowadzane do Przedszkola od godziny  otwarcia  lub w każdym innym czasie pracy Przedszkola z uwzględnieniem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu dyrektorowi przedszkola

Z powodów organizacyjnych oraz ze względu na konieczność zamówienia odpowiedniej liczby posiłków wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzanie dziecka do Przedszkola było zgłoszone wcześniej (osobiście lub telefonicznie).

Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat, dyrektor może przyjąć w uzasadnionych przypadkach dziecko , które ukończyło 2,5 roku

W wakacje letnie Przedszkole nie prowadzi zajęć dydaktycznych tylko opiekuńczo wychowawcze, co nie wpływa na wysokość czesnego.

                                                              §5

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

- z dziećmi 3 -4  letnimi około 15 minut

- z dziećmi 5-6 letnimi około 30 minut

Sposoby dokumentowania zajęć w przedszkolu określają odrębne przepisy.

                                                            §6

Szczegółową organizację wychowania , nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji  przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola . Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.

                                                           §7

 Organizację pracy Przedszkola w ciągu dnia określa Ramowy Rozkład Dnia opracowany przez Dyrektora Przedszkola.

Ramowy Rozkład Dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej określa godziny posiłków i czas realizacji zajęć  prowadzonych w Przedszkolu.

W uzasadnianych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia (np. wyjście na zewnątrz, wycieczka, uroczystość).

W czasie trwania roku szkolnego przedszkole może modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od potrzeb bieżących.

                                                        §8

 Za pobyt dziecka w przedszkolu rodzice uiszczają comiesięczną opłatę, której wysokość regulowana jest zawartą umową cywilno-prawną.

Przy podpisaniu umowy rodzice opłacają czesne za pierwszy miesiąc.  W momencie rezygnacji opłata ta jest traktowana, jako wpisowe i nie podlega zwrotowi.

Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez Rodziców/Opiekunów.(dotyczy ul . Niepodległości).

Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez Dyrektora Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym.

W przypadku, gdy dziecko nie uczęszcza do przedszkola w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień) rodzice zobowiązani są do uiszczania stałej opłaty miesięcznej. Brak opłaty powoduje skreślenie dziecka z listy wychowanków przedszkola.

Wysokość opłaty stałej obniża się na drugie i każde następne dziecko z danej rodziny uczęszczające jednocześnie do przedszkola. Wysokość zniżki reguluje umowa cywilno- prawna.

Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu należy uiszczać do dnia 10 każdego miesiąca „z góry”ul. Niepodległości i do 05.każdego miesiąca ul. Jarosławska na konto placówki lub w kasie przedszkola. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto placówki bądź do kasy przedszkola.

W przypadku nieterminowego uiszczania należności mogą być naliczane odsetki za zwłokę w wysokości ustawowych

W przypadku nieterminowego uiszczania należności  umowa cywilno-prawna może  zostać rozwiązana, a dziecko zostaje wtedy  skreślone z listy wychowanków.

                                                                  §9

ZASADY PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA

Liczba dzieci w Przedszkolu: 

75 dzieci ul. Niepodległości  ,24 ul. Jarosławska, 25 ul. Kasprowicza 4

W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż liczba miejsc, dzieci będą przyjmowane wg :

  Kryteria naboru dzieci do przedszkoli publicznych- ul . Niepodległości 

 i kolejność zgłoszeń ul. Jarosławska 1 i Kasprowicza 4

 Dyrektor Przedszkola może podjąć decyzję o nie przyjęciu dziecka do Przedszkola, w wypadku, gdy Rodzice/Opiekunowie zataili istotne informacje o dziecku.

Rozwiązanie umowy cywilno-prawnej przez jedną ze stron, jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy wychowanków przedszkola.  Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.

                                                                     §10

Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez Dyrektora przedszkola w przypadku, gdy Rodzice/Opiekunowie:

• nie przestrzegają postanowień obowiązującego w statucie Przedszkola, regulaminie Placówki i innych dokumentów regulujących pracę przedszkola;

• nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania obowiązujących w placówce opłat – na zasadach zawartych w niniejszym statucie i zawartej umowie cywilno-prawnej;

• zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w przedszkolu;

• wówczas, gdy nastąpił brak współpracy pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) a pracownikami pedagogicznymi przedszkola w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka;

• Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez Dyrektora przedszkola w przypadku, gdy swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci.

W przypadku podjęcia przez Dyrektora decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków nie obowiązują przepisy zawarte w umowie cywilno-prawnej.

Pisemną decyzję Dyrektora o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez rodziców.

                                                                   §11

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Liczbę nauczycieli i innych pracowników określa co roku Arkusz Organizacyjny.

Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy i stażystów.

Prawa oraz obowiązki osób zatrudnionych określają umowy zawarte z personelem Przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy.

Nauczyciele Przedszkola zobowiązani są do:

• obowiązkiem każdego pracownika jest zapoznanie się z Konwencją Praw Dziecka i przestrzeganie jej postanowień;

• współdziałania z Rodzicami/Opiekunami  w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa Rodziców/Opiekunów do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju szczególnie w ramach indywidualnych konsultacji nauczycieli z Rodzicami/Opiekunami;

• wykonywania swoich obowiązków ze szczególnym uwzględnieniem troski o dzieci;

• przestrzeganie dyscypliny pracy i poleceń Dyrektora Przedszkola;

• prowadzenie dokumentacji pedagogicznej obowiązującej w Przedszkolu

• planowania i prowadzenia pracy wychowawczo-dydaktyczno- opiekuńczej,

• prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie  potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych obserwacji,

• przeprowadzania w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez wychowanka nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;

• przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5 letnich;

Szczegółowe zakresy obowiązków nauczycieli i innych pracowników Przedszkola znajdują się w teczce osobowej każdego pracownika Przedszkola.

Spotkania z Rodzicami/Opiekunami odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz w półroczu.

§12

WYCHOWANKOWIE

Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3  do 6 lat. W wyjątkowych sytuacjach dyrektor może wyrazić zgodę  na przyjęcie dziecka 2,5 letniego 

Dzieci mają prawo do:

• właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

• ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej;

• uzyskiwania instrukcji i pomocy nauczyciela lub opiekuna we wszystkich sytuacjach życiowych;

• życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczym;

• zapoznania się z zasadami postępowania w przedszkolu, we wszystkich sferach życia społeczności przedszkolnej;

• odmowy jedzenia posiłków, ale o fakcie tym przedszkole musi poinformować Rodziców/Opiekunów dziecka;

Dzieci mają obowiązek:

• stosowania się do poleceń nauczyciela;

• szanowania swoich kolegów i koleżanek oraz wytworów ich pracy;

• słuchania i reagowania na polecenia nauczyciela;

• przestrzegania zasad ustalonych w grupie;

• okazywania szacunku pracownikom przedszkola i swoim rówieśnikom;

• szanowania poglądów i przekonań innych osób;

• zgłaszania nauczycielowi wszelkich problemów i niedyspozycji;

• szanowania mienia przedszkola (w przypadkach szczególnych rodzic powinien starać się tę szkodę naprawić);

• utrzymania czystości i porządku na terenie przedszkola;

• przebywania pod stałą opieką wychowawcy, wszelkie oddalanie się od wychowawcy jest naganne;

W Przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich Rodziców/Opiekunów , poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie lub zdrowie dziecka.

Rodzice/Opiekunowie wyrażają zgodę na badanie przez psychologa i logopedę

Wychowankowie Przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają Rodzice/Opiekunowie na początku roku szkolnego we wrześniu.

Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich dzieci, do Przedszkola przyjmuje się dzieci zdrowe.

                                                          §13

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.

Na fundusz Przedszkola składają się:

• wpływy uzyskiwane z opłat dokonywanych przez Rodziców/Opiekunów;

• dotacje z budżetu Gminy

• opłat wnoszonych przez uczestników korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej czy rekreacyjnej Przedszkola;

• subwencje, darowizny

 

• innych źródeł, takich jak np. środków unijnych,    zbiórek surowców wtórnych…

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców, opiekunów, pracowników administracji i obsługi.

Statut jest dostępny w siedzibie przedszkola

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.

Zmiany w statucie przedszkola mogą być wprowadzane na wniosek jednego z organów przedszkola.

Zmiany w statucie przedszkola zatwierdza podpisem organ prowadzący przedszkole.

Zmiany statutu wchodzą w życie z dniem podpisania.